Reklamace a vrácení zboží

Převzetí zboží

Při přebírání objednaného zboží se přesvědčte, zda není mechanicky poškozeno a zda odpovídá vámi objednanému typu. Podpisem přepravci stvrzujete, že jste zásilku převzali v pořádku a nepoškozenou. Pokud zjistíte závadu ihned to nahlaste na tel. 466 009 204 kde Vám poskytneme informace jak v dané situaci postupovat.

Záruční list, daňový doklad

Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje. Záruční list nahrazuje prodejní doklad. Pro reklamaci je třeba pouze tento doklad. Při reklamaci prosím volejte na tel. 466 009 204.

Zrušení objednávky prodávajícím

V případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazně změnila cena a zákazník změnu neakceptuje, prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky. Prodávající bez prodlení zákazníka kontaktuje a o nastalé situaci ho informuje.

Pokud již byla část nebo celá objednávka uhrazena, bude částka vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.

Prodávající má právo objednávku stornovat i v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

Ochrana osobních dat

Prohlašujeme, že s veškerými osobními údaji našich zákazníků je nakládáno v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Nebudou sděleny třetím osobám a budou použity výlučně pro potřeby firmy EKOPardubice. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku máte jako soukromá osoba/spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy bez udá ní důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Vzhledem k tomu, že odstoupením se smlouva od počátku ruší, jsou účastníci smlouvy povinni si vrátit poskytnutá plnění.

Před zasláním zboží zpět nás písemně informujte, že žádáte o odstoupení od smlouvy, uveďte číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Provozovatel se zříká odpovědnosti za věcné chyby a nepřesnosti uvedené na webových stránkách.

Reklamační řád

Zákazník je povinen při předání zkontrolovat stav zboží. Pokdu má zboží jakékoliv vady nebo nesouhlasí počet s dodacím listem, je nutné toto poznamenat v dodacím ( předávacím listě ). Pokud je zboží poškozené, může zákazník převzetí odmítnout. Poškození zboží při přepravě je nutné řešit s dopravcem ihned při převzetí. V opačném případě zaniká nárok na uplatnění záruky.

Délka záruční doby je 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

Pokud je zboží v pořádku, zákazník potvrdí podpisem dodací ( přepravní list ) a tím potvrzuje, že dodané zboží bylo předáno v pořádku, bez vad a v počtu uvedeném v dodacím listu.

Reklamaci může zákaznik uplanit na tel. 466 009 204, na emailové adrese info@ekopardubice.cz nebo poštou na aderse provozovatele. K uplatnění reklamace je zákaznik povinen doložit fakturu ( příjmový pokladní doklad ).

Prodávající je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů zaslat vyjádření k reklamaci a je povinen odstranit vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Tento reklamační řád byl zpracován dle občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.