EKO Pardubice s.r.o.

 

Kanalizační sorpční vpust

GSO5/SV - P plastové provedení pláště k obetonování
GSO5/SV - DP plastové provedení s druhým pláštěm a armaturou
GSO5/SV - B prefabrikované provedení (plast + beton)
 
Čištění vod z drobných zdrojů znečištění, obsahujících ropné látky (podlahové vody z dílenských provozů, malých parkovišť apod.) pro zatížení pojezdem.

Konstrukční řešení

Kanalizační vpust GSO5/SV-P je vodotěsná jednokomínková nebo dvoukomínková plastová nádrž, svařená z polypropylénových desek o síle 15 mm. Modifikací je betonové provedení pláště GSO5/SV-B a GSO5/SV-DP které urychlují stavební práce. Sorpční vpusť je navržena s přihlédnutím k provozním podmínkám v kanalizaci. Proto je konstrukčně řešena zejména ochrana sorpční jednotky před intenzivním zanášením pevnými sunutými a suspendovanými látkami. To znamená, že vstup na sorpci je umístěn mimo kalový prostor usazovací sekce. Textilní sorbent FIBROIL je aplikován mezi rošty v optimálně silné vrstvě, odpovídající jeho mechanickým vlastnostem. Sorpční vpusť se osazuje poklopem a mříží, u typu GSO5/SV-P1 pouze mříž o rozměru 600 x 600 mm dle požadovaného zatížení. Odpovídá ČSN 75 6551.

Popis a funkce

Voda s obsahem ropných látek přitéká kanalizační mříží do usazovacího a odlučovacího prostoru prvního stupně, kde jsou gravitací zadrženy hrubé sunuté látky (písek, zemina apod.). Ropné látky ve formě odloučené fáze a jemnější usaditelné látky jsou zadrženy ve druhém stupni sedimentace před vertikálně protékanou sorpční jednotkou s náplní vlákenného materiálu FIBROIL. Po průtoku sorpcí odtéká vyčištěná voda pod nornou stěnou do kanalizace. Trasa sorpce je konstruována pro hydraulické zatížení do 4 l/sec.

Kanalizační sorpční vpustKanalizčaní sorpční vpust - schéma

Osazení do terénu

Sorpční vpust se osazuje v úrovni komunikace. Plastová vpust se uloží na připravenou desku z armovaného betonu. Po připojení na kanalizaci se provede obetonování a osazení nosného rámu poklopu a mříže. Způsob obetonování doporučujeme konzultovat se statikem! Betonová vpust se osadí na zhutněný podsyp, připojí na kanalizaci, obsype hutněným zásypem. Přímo na vpust se usadí rám mříže případně poklopu, kterými je zpřístupněn sedimentační prostor a sorpční jednotka. Zatížení mříže a poklopu je nutné specifikovat v projektové dokumentaci a při objednání. Osazení GSO5/SV-DP je podrobně popsáno v manipulačním a montážním návodu, který je volně ke stažení na stránkách www.ekopardubice.cz.

Provoz a obsluha

Obsluha se provádí na základě „Provozního řádu“ (provozní řád je součástí dodávky). Spočívá v kontrole výšky vrstvy usazeného kalu v obou stupních sedimentace, v těžbě zachyceného ropného produktu a v kontrole sorpční jednotky. Prostor pod sorpcí je přístupný po vyjmutí kazety se sorbetem. Množství kalů v usazovacích prostorech je nutné pravidelně kontrolovat a těžit. Sorpční jednotku vyměňujte dle potřeby.

Technické parametry

TYP P (m2) Qmax (l/s) l (mm) b (mm) h (mm) h2 (mm) D (mm) hm (kg)
GSO5/SV - P, P1: 350 4 1300 600 1500 800 150 120
GSO5/SV - B, B1: 350 4 1500* 800* 1600* 900* 150 2000
GSO5/SV - DP, DP1: 350 4 1600 900 1500 800 150 450

Vysvětlivky: * - rozměry včetně betonových stěn o síle 100mm; P - orientační odvodňovaná plocha při i=155 l/s/ha a φ=0,8;
Qmax - hydraulické zatížení; l - délka; b - šířka; h - výška; h2 - niveleta potrubí od psodní hrany; D - průměr potrubí

Doprava

Dopravu zajistí výrobce po dohodě s odběratelem na místo určení. Odběratel zajistí složení výrobku v místě určení. Upozornění! U plastového provedení je nutno vyloučit silné mechanické namáhání při dopravě a instalaci.

Další fotografie a schémata

Kanalizační sorpční vpust

 
Velikost písma:  A  A  A

Provozní doba

Po    07:00 - 15:30 hod

Út    07:00 - 15:30 hod

St    07:00 - 15:30 hod

Čt    07:00 - 15:30 hod

Pá    07:00 - 15:30 hod

Kontakt

  Tel: +420 466 009 200
GSM: +420 731 443 747 
Fax: